Kaneko – Tosai Mix  – Goshiki, GR Goshiki, Beni Kikokuryu, Koromo, Ochiba, Kohaku

Size: 10-12cm

Number of Koi per box: 100

Size of box shipped: 75cm

Weight of box shipped: 18 kilos

Breeder: